Hairy Shrimp or Algae Shrimp - phycocaris simulans Bali

© Judith S.